Natječaj za upis na Teološko-katehetski institut Subotičke biskupije u akademskoj 2024/2025. godini

Rektor Teološko-katehetskog instituta Subotičke biskupije raspisao natječaj za upis studenata na studije na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije u akademskoj 2024./2025. godini.

Studij na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije traje četiri godine i na razini je visoke stručne spreme. Predavanja i seminari se održavaju vikendima (subotama i nedjeljama) u Subotici u Pastoralnom centru Augustinianum, a po završetku studija stječe se stručni naziv diplomiranog katehete koji osposobljava kandidate za izvođenje vjerske nastave u osnovnim i srednjim školama, ali im nužno ne garantira da će i moći izvoditi vjersku nastavu osim u župskoj katehezi. Natjecati se mogu kandidati koji imaju četverogodišnju srednju školu ili više od toga.

Tijekom studija na Teološko-katehetskom institutu kandidati će imati sljedeće predmete:

Uvod u Stari Zavjet, Egzegeza Staroga Zavjeta, Uvod u Novi Zavjet, Egzegeza Novoga Zavjeta, Biblijska arheologija, Katehetika, Dogmatika, Moralno bogoslovlje, Fundamentalna teologija, Opća povijest Crkve, Nacionalna povijest Crkve, Patrologija, Duhovno bogoslovlje, Pastoralno bogoslovlje, Liturgika, Sakralna umjetnost, Crkvena glazba, Crkveno pravo, Župska administracija, Teologija ekumenizma, Povijest filozofije, Psihologija religije, Psihologija, Pedagogija, Didaktika, Sociologija i Mas-mediji i komunikacije.

Prijave se primaju do 31. kolovoza (augusta) 2024. godine.

Prijave s dokumentacijom molimo slati na sljedeću adresu:

TEOLOŠKO-KATEHETSKI INSTITUT
24000 Subotica
Trg Svete Terezije 3
E-mail: ordinariatus.subisk@gmail.com

Prijavni list se može skinuti sa sljedećeg sajta Subotičke biskupije:
http://catholic-su.rs/

Pored popunjenog prijavnog lista potrebno je priložiti još:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih.
  2. Krsni list.
  3. Fotokopiju diplome najviše završene škole (od srednje pa naviše).
  4. Vlastoručno (ne tipkano) napisanu molbu za prijem na ovaj Institut koja treba sadržavati: kratak životopis i 2. obrazloženje zašto se osoba upisuje na ovaj Institut.
  5. Preporuku župnika (samo za one koji žele biti katehete ili raditi neku crkvenu službu).
  6. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
  7. Dvije fotografije veličine 6 x 4 cm za indeks i za matični karton.
Scroll to Top