Fazekas Ferenc

Fotó: Kovács Attila / Szabadkai Egyházmegye

Születés helye és ideje:
Óbecse, 1958.09.29.

Szentelés helye és ideje:
Avilai Szent Teréz Római Katolikus Plébánia – Szabadka, 1984.06.29.
Avilai Szent Teréz Római Katolikus Plébánia – Szabadka, 2023.11.11.

Önéletrajz

Fazekas Ferenc Óbecsén született, 1958. szeptember 29-én. 1977-től 1984-ig a Zágrábi Egyetem, Katolikus Hittudományi Karán tanult. Péter és Pál ünnepén 1984-ben szentelték pappá a szabadkai székesegyházban. 1984. október 20. és 1986. május 17. között a zombori Szentháromság plébánia káplánja, majd a bajsai Nagyboldogasszony plébánia kormányzója, valamint a topolyai Sarlós Boldogasszony plébánia vikáriusa, 1986. május 17-től 1988. szeptember 1-ig. Ezek után a gombosi Szent László, valamint a rácmiliticsi Szent Kereszt felmagasztalása plébánia kormányzója 1988. szeptember 1-től 1993. december 15-ig, majd ugyanitt 1993. december 15-től 1994. október 20-ig plébános, majd egy éven keresztül a zentai Szent Antal plébániát vezeti. 1998. október 10-től a 2021 nyaráig a topolyai Sarlós Boldogasszony plébániplébánosa és a később alapított Jézus Szíve vikária vezetője. A szabadkai Szent György plébánia plébánosának 2021. május 25-én nevezték ki. Tagja volt az egyházmegyei Karitász Bizottságnak, a Papi Szenátusnak, valamint a Tanácsosok Testületének. 2005. november 28- tól 2012. november 30-ig a topolyai 

espereskerület esperese volt.2012. november 30- tól 2021. augusztus 16-ig a Tiszamenti főesperesi kerület főesperese. 2020. november 16-tól, 2022. augusztus 26-ig általános helynök. Msgr. Slavko Večerin 2022. augusztus 26-án bekövetkezett hirtelen halála után, a püspöki szék üresen maradt. A Tanácsosok Testülete 2022. augusztus 29-i ülésén választották meg a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzójává.

Ferenc pápa 2023. október 7-én nevezte ki a Szabadkai Egyházmegye megyéspüspökévé.

Ferenc atyát 2023. november 11-én szentelték püspökké Szabadkán, az Avilai Szent Teréz-székesegyházban. A főszentelő Msgr. dr. Kutleša Dražen zágrábi érsek, metropolita és a Horvát Püspöki Konferencia elnöke volt. A társszentelők pedig Msgr. dr Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita és Msgr. dr. Vlado Košić sziszeki püspök voltak.

Címer

A püspöki címer és jelmondat a jelképek szintjén igyekszik ösz-szefoglalni és bemutatni egy egyházmegye főpásztorának személyiségét és püspöki szolgálatát, ugyanakkor igyekszik meghatározni a püspök lel-kipásztori irányvonalát is. Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök cí-mere a következő heraldikai elemeket tartalmazza: első a pajzs, amely-nek alakja az egyházmegye székhelyének, Szabadka városának címerét követi. A címer három mezőre tagolódik, a mezők elrendezését és színeit (kék, piros és zöld) a Szabadkai Egyházmegye címeréből vettük át. Az első, kék mezőben egy arany kehely, benne ostya látható, a második, pi-ros mezőben egy hétágú arany csillag, a zöld mezőben pedig egy nyitott könyv, a latin „Pax et bonum” felirattal. A pajzs csúcsán arany körmeneti kereszt magasodik. A címer fölött a püspöki méltóság és tisztség jele, a zöld kalap látható, mindkét oldalán hat zöld bojttal. Alul fehér szalagon fekete betűkkel a püspöki jelmondat olvasható: „Spe gaudentes – A re-ményben legyetek derűsek” (vö. Róm 12,12).

Az első, kék mezőben az Eucharisztia szentségének szimbóluma látható. Ez az a szentség, amelyre az Egyház minden tevékenysége irá-nyul, a forrás, amelyből az Egyház minden ereje fakad (vö. SC 10), de egyben ez az a szentség is, amelyben a legvilágosabban megnyilvánul egy egyházmegye híveinek egysége. A hívek az Eucharisztia szentségé-ből táplálkozva a világot örömmel, békével, biztonsággal és bizalommal árasztják el, ezt jelöli a kék szín. Ez a szín egyben az égbolt színe is, így megnyilvánul ebben az ábrázolásban a felhívás, hogy ne a földiekre, ha-nem a mennyeiekre legyen gondunk: „Ami ott fönn van, arra legyen gon-dotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.” (Kol 3,2-4). A második, vörös mező közepén egy hétágú arany csillag látható, mely a Tenger Csillagának, a Boldogságos Szent Szűznek szimbóluma, ugyanakkor a

 hét szentségé is, „amelyeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék, Krisztus testét fölépítsék és az Istennek kijáró tiszteletet megadják… A hitet nemcsak föltételezik, de szavakkal és anyagivalósággal táplálják, erősítik és ki is fejezik” (vö SC 59). Ez a hit sajátos módon az irgalmasság és a szeretet cselekedeteiben nyilvánul meg, ezt jeleníti meg a piros szín, és ezen az úton Mária „a biztos remény és vi-gasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára” (LG 68).

A harmadik, zöld mezőben egy nyitott könyv található, „Pax et bonum – Áldás, békesség” felirattal. Ez az a felirat, amely elvezet minket Assisi Szent Ferenchez, püspökünk mennyei oltalmazójához, de eszünkbe juttatja Isten igéjét is, amely, ha nyitott szívvel fogadjuk, meg-termi bennünk a béke és áldás gyümölcseit. Ez számunkra az élet aján-déka, melyet a mező zöld színe jelez.

A pajzs hátterében álló aranykereszt formáját a szabadkai székes-egyház tornyainak keresztje ihlette. Az arany keresztet öt piros gyöngy díszíti, Krisztus öt sebére utalva. A kereszt, valamint a címert övező zöld kalap és hat bojt jelzi, hogy a címer viselője megyéspüspök. Jelezvén az apostoli folytonosságot, egyben az előző püspök, Msgr. Večerin Slavko iránti tiszteletet és hálát a kalapot bojtjaival, valamint a jelmondat sza-lagját az ő címeréből vettük át.

A „Spe gaudentes” jelmondat a Szabadkai Egyházmegye védő-szentjének, Szent Pál apostolnak római leveléből származik, a teljes mondat így hangzik: „A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.” (Róm 12,12). A nemzetek apostola szeretettel bátorítja a rábízott közösséget. Ugyanígy Ferenc püs-pök főpásztori szolgálata is az apostolok küldetését folytatja, amikor a rábízott nyájért való önátadássá válik, mely nyájat mind örömben, mind türelemben, mind állhatatosságban kész megerősíteni.

ft. mr. Hačko Tomislav és ft. Muharem Dragan

Scroll to Top